رضا قارزی

مدیریت کاربری

نام کاربری :

کلمه عبور :

کد امنیتی :

ثبت نام - بازیابی گذرواژه

بررسی کوتاه هویت حقیقی صهیونیسم

پدیده صهیونیسم

بررسی کوتاه هویت حقیقی صهیونیسم

دریک مفهوم کلی: صهیونیسم حرکتی نشأت گرفته ازغرب برای اسکان یهودیان جهان درمکانی به نام فلسطین به طورمتمرکز وانتقال یهودیان ازغرب به شرق (آنجا) که نیاز به خلاصی ازساکنان اصلی فلسطین اعراب فلسطینی دارد که ازطریق انتقال به مکان های دیگر، متواری کردن وپراکنده کردن پیگیری می کنند. ( مأخذ: صهیونیسم) عبدالوهاب المسیری، ناشر: وزارت خارجه).

صهیونیسم پدیده وحرکتی سیاسی است که داعیه گردآوری قوم یهود واصطلاح «رهایی آنان» دارند وآن را به غلط، دروغ وبرای تظاهردر دنیا به کاربرده اند ویک جریان سیاسی بین المللی ضد توحید ومذهب است که مسأله اشغال سرزمین فلسطین مقدمه اهداف واغراض آن برای سلطه به کشورهای اسلامی ودرنتیجه حذف دین وایمان درزندگی بشری است. (جریان شناسی / ناشر: نیروی مقاومت بسیج ).

پدیده صهیونیسم بیش ازیک قرن سابقه ندارد وبنیانگذار تفکر این پدیده تئودورهرتصل بود که اندیشه آن را ازسال 1882 تدارک دیده ودر 1984 درکتاب دولت یهود تدوین کرده است. هرتصل نه تنها به عنوان بنیانگذار اولین همایش صهیونیستی (1897) می باشد بلکه رهبروبانی وموسس صهیونیستی جهان بود واوسرآغازپیدایش صهیونیست است. (مأخذ: علل وریشه های انتفاضه/ ناشر: سپاه ولی امر).

 

یهود و صهیونیسم ازدیدگاه اسلام:

درقرآن کریم 154 آیه شریفه با موضوع یهود وبنی اسرائیل آمده ، درموضوعاتی چون : شیوه برخورد انبیاء با قوم ومصائب وگرفتاری هایی که ازدست قومشان می کشیدند. آیاتی مربوط به استهزاء ، تکذیب وتفرقه وتحریف وجسارت به پیامبران، اهل ریا بودن، امم ماضیه، قتل انبیاء و..

درسوره مائده آیه 82 آمده که یهودیان ومشرکان را ازهمه مردم دردشمنی با مومنان سخت ترخواهی یافت.

درسوره جمعه آیه 5: حکایت ازآن دارد که به تورات مکلف شدند اما تحمل آن نکردند  وپیروی اش نکردند.

- ازخصوصیات یهود درقرآن:  سخت ترین دشمنان مومنان، کفران کننده نعمت خدا، وفا به عهد نکردن، تصدیق کلام خدا نکردن، آمیختن با باطل، نیکوکاری را ازیاد بردن و..(مأخذ: یهود درقرآن).

طبق آیات مختلف قرآن کریم یهود ونصاری(مسیحیت)  کافراند، ازجمله آیات 6 صف، 81 و 82 آل عمران، 6 بینه، آل عمران ازجمله دلایل آن انکار نبوت پیامبر اسلام است. 6 صف. (مأخذ، قرآن کریم).

حضرت امام خمینی (قدس سره ): (کتاب: امام درمقابل صهیونیسم، ناشر سپاه پاسداران).

- تمام ملت ها قیام کنند و این جرثومه فساد را به زباله دانها بریزند.

- اسرائیل سرزمین ملت مسلمان را غصب کرده و به ارتکاب جنایات بی شمار علیه ملت فلسطین ادامه می دهد وبنابراین دشمن ملت اسلام است وما برای پایان دادن به تجاوز اندک تردیدی نخواهیم کرد.

- رابطه با اسرائیل وعمال آن چه رابطه تجاری و چه رابطه سیاسی حرام ومخالف بااسلام است.

- باید متحد شویم اسرائیل را ازسرریشه برکنیم و حق مردم فلسطین را به خودشان بسپاریم.

 وظیفه هرفرد مسلمانی که دردورترین نقاط جهان اسلامی بسرمی برد همان وظیفه ای است که خلق مسلمان فلسطین بدان موظفند.

اگر کسی سکوت کند درپیشگاه خداوند قاهر، مسئول ودراین عالم محکوم به زوال است.

ما حساب یهود را ازصهیونیست ها جدا می دانیم، قیام برضد مستکبرین روش موسی بوده است که درست برخلاف صهیونیست ها است.

- دفاع ازبلاد مسلمین ودفاع از همه حیثیات مسلمانان امری است لازم وماباید خودمان را برای مقاصد الهی  ودفاع ازمسلمین مهیا کنیم.

مقام معظم رهبری: (مأخذ: 1- علل وریشه های تاریخی انتفاضه فلسطین/ ناشر: سپاه ولی امر 2- نشریات).

- حمایت دنیای اسلام ازملت فلسطین، درحقیقت حمایت دنیای اسلام ازیک یک کشورهای مسلمان است.

- قوم بنی اسرائیل براثرکفران نعمت های خداوند، دردنیا وآخرت بدبخت شدند.

- اگرکشورهای عربی واسلامی فقط یک ماه اسرائیل وحامیانش را تحریم نفتی کنند دنیا تکان خواهد خورد.

- تنها راه ریشه کن کردن غده سرطانی اسرائیل مبارزه است.

- امروز فلسطین با سبعانه ترین روش ها لگدکوب می شود ومردم فلسطین درسخت ترین روزهای ممکن برای یک ملت، دارند روزگارمی گذرانند، دنیای اسلام با همه امکاناتی که دارد با وجود میل وعلاقه ای که بسیاری ازمردم جهان اسلام برای کمک دارند عملا کمکی به این قضیه نمی شود.

اگردنیای اسلام متحد بود یک ملت این طورمظلوم نمی شد.

- مقاومت اسلامی مایه افتخار دنیای اسلام است.

 

اصول صهیونیسم : (مأخذ: علل وریشه های تاریخی انتفاضه
فلسطین/ ناشر: سپاه ولی امر).

آن اصول را می توان ازلابلای پروتکل ها ونوشته های سردمداران یهود مانند تئودورهرتصل وکتاب مقدس آنان استخراج کرد. نکات اساسی پروتکلها که همان تصمیمات انجمن صهیونیست ها در 1897 بود عبارتند از:

1- انتقاد فلسفی ازآزادی خواهی 2- وصف حکومت مطلقه واستبداد 3-طرح نقشه نبرد اجتماعی به منظور اطمینان یهودیان جهت حکومت مطلقه درعالم 4- پیشگویی بمنظور اجرای نکات اساسی نقشه یهود.

چهارچوب ایدئولوژی صهیونیسم را 8 مطلب زیرتشکیل میدهد:

1- قوم برگزیده : صهیونیست ها معتقدند که ملت برگزیده خدا وفرزندان ودوستان اوهستند وجان آنها ازجان خدا آفریده شده است ودیگران را که ازطینت شیطانی یا حیوان هستند برای خدمت یهود بصورت انسان آفرید.

بازگشت به ارض موعود: صهیونیست ها ازلحاظ تاریخی مأخذی برای خودساخته اند وخود را صاحب فلسطین می دانند. 3- خشونت 4- توسعه طلبی  (مأخذ: علل وریشه های تاریخی انتفاضه فلسطین ی/ ناشر: سپاه
ولی امر).

مراحل پیدایش پدیده صهیونیسم :

1-مرحله اول: اززمان انتشار کتاب دولت یهود اثر تئودورهرتصل تا پایان جنگ جهانی اول

ویژگی های این مرحله : آموزش وآماده سازی درونی یهودیان جهان، جا انداختن مفهوم دولت یهود جهت تمرکز قوم یهود وکسب موافقت وحمایت دولت ها، مقامات اقتصادی و کشورهای قدرتمند بخصوص انگلیس.

2-مرحله دوم: ازپایان جنگ جهانی اول

ویِژگی ها این مرحله: کسب امتیازات سیاسی وارضی، تأمین پایگاههای سیاسی ونظامی وتروریستی وتبلیغاتی درفلسطین باحمایت انگلیس، تشویق یهودیان ساکن اروپا و غرب وشرق به مهاجرت به فلسطین. دراین مرحله فقط رجال ملی- مذهبی فلسطین ازاین حرکت آگاهی یافتند.

3- مرحله سوم : از زیاد شدن حرکت ناسیونال سوسیالیسم وغلبه گرایش های ضد یهودی بین آلمانی ها واروپائیان.

ویژگی های این مرحله :  همکاری سران صهیونیسم با سران هیتلری جهت اعمال فشار به یهودیان جهت مهاجرت به فلسطین ازاروپا که این عملیات نیز ازدید مردم جهان حتی یهودیان ساکن شرق پنهان بود.

4-مرحله چهارم: ازختم جنگ جهانی دوم وانهدام رژیم دراروپا.

ازویژگی های این مرحله : حمله و اشغال سرزمین فلسطین با بهره گیری عواملی چون : پیروزی متفقین: انگلیس ، آمریکا، فرانسه، ایتالیا و.. ، تشکیل بلوک غرب، سرکوب جوّضد یهودی درشوروی درمهاجرت یهودیان. طرح مظلومیت یهودیان درجهان، کسب حمایت ها وامتیازات وعدم آگاهی جو جهان ازآنها و.. تبلیغات شدید به نفع صهیونیسم، مشروعیت دادن به اقدامات ضد فلسطینی، ایجاد ارتش یهود، هوشیاری معدودی ازمسلمانان، کشمکش اعراب ودولت جدید اسرائیل، استقرار دولت اسرائیل با ضمانت امپریالیسم جهانی، گسترش طلبی وتهاجم کشورها.

5-مرحله پنجم: ازجنگ ژوئن ی1967 به بعد:  ویژگی های این دوره آگاهی پیدا کردن جهان نسبت به ماهیت نژاد پرستانه وتجاوزگری و
اشغال گری صهیونیسم، انتقال مبارزه با صهونیسم ازمقطع مبارزین ملی-مذهبی غرب به فضای گروه های آزادیخواه وراست وچپ، جهان عرب و
اروپا و..

نکته : درپنج مرحله بالا به دلیل حجم تبلیغات شدید، کمترکسی جرأت تردید دردعاوی اصلی وبنیادی دولت اسرائیل را داشت وفقط ایرادها محدود به عملکرد گروه ها وجناح های راست وبنیادگرای افراطی اسرائیل بود.

6-مرحله ششم : اکنون دراوایل آن هستیم، با آگاهی یافتن جهان به ویژه اندیشمندان ازمبانی این دولت به نتیجه میرسندکه مبانی وفرضیات آن حقیقت ندارد وبه عمد ایجاد شده وی درنتیجه اینها دولت اسرائیل را مخالف دولت شناخته ومعرفی می کنند واین بیداری باعث بیداری کل دنیا گردیده ودرنتیجه این آگاهی تبدیل به یک جهش عظیم ملی وعملی درجهان برعلیه صهیونیسم خواهد شد. (مأخذ: تاریخ یک ارتداد (اسطوره های بنیانگذار دولت اسرائیل) اثر فیلسوف مسلمان: روژه گارودی، ترجمه مجید شریف).

نگرش ها، اهداف وبرنامه های صهیونیسم ازبیانی موسس وسردمداران صهیونیسم (براساس اعتراف خودشان):

 

-تئودورهرتصل: من تابع یک نیروی محرکه مذهبی نیستم/ من یک لادری هستم . _1897) من دولت یهود را بنیان نهاده ام. برنامه من یک برنامه استعماری است.

-مارتین بوبر: ما امیدواربودیم که میهن پرستی یهودی  راکه شروع کرده بودیم ازخطای تبدیل یک ملت به یک بت نجات دهیم/ ما شکست
خورده ایم.

اندره نه: اسرائیل ، عالی ترین نشانه تاریخ دردنیاست. اسرائیل محوردنیا، عصب، مرکز وقلب آن است.

-کوهن درکتاتلموز: ساکنان دنیا را میتوان میان اسرائیل وسایر
ملت های دنیا تقسیم نمود. اسرائیل قوم برگزیده می باشد.

(مأخذ1- تاریخ یک ارتداد. فیلسوف مسلمان روژه گارودی 2-جهان زیرسلطه صهیونیسم . ناشر سپاه پاسداران ).

 

تاریخ جنگ های اعراب و اسرائیل:

کشورهای عربی ودررأس آنها مصروسوریه چهاربار ودرسالهای 1948 و 1956 و 1967 و 1973 میلادی با اسرائیل وارد جنگ شدند و غیر ازیک مورد ( با موفقیت جزئی) دربقیه موارد مغلوب شدند. (مأخذ: علل و
ریشه های تاریخی انتفاضه فلسطین).

 

 

 

ازجمله نکات پروتکل ها (گفتارها، تصمیمات،معاهدات و..صهیونیست ها):

- حکومت زر وزور بهتر ازمباحث علمی ومنطقی است.

-حق با زوراست. آزادی سیاسی توهمی است ووجود ندارد.

-برای دنیا چه فرق دارد که حاکم آن مستبد صهیونیستی باشد یا ...

(مأخذ پروتکل های دانشوران صهیون، عجاج نویهض، ترجمه حمیدرضا شفیعی، ناشرآستان قدس رضوی).

گرایش ها درصهیونیسم :

ازویژگی های صهیونیسم ناهمگونی، تضاد دراهداف ودیدگاهها تاریخ ومبانی قومی وطبقاتی است.

ازجمله گرایش ها درصهیونیسم : صهیونیسم ترکیبی دموکراتیک، بازگشت، رادیکال، جمعیتی، توسعه طلب، حداقل وحداکثر، میهن پرست، مسیحی، خط سبز و..می باشد. ازمهم ترین نظرات صهیونیسم مسیحی که درحمایت یهودیان برای دست یافتن واستقرارآنها درفلسطین وحاکمیت شان برآن سرزمین بوجود آمده ازعقایدشان ضدیت شدید با دین اسلام است. (مأخذ: نشریه معیار، نهاد نمایندگی ولی فقیه درنیروی مقاومت بسیج شماره 17).

 

ازتاثیرات ونقش های صهیونیسم بربشریت :

1- استعمار (دردنیا) پدیده ای بوجود آمده توسط مال اندوزان یهود است. آنها ازیکسو بغارت کشورهای جهان می پردازند وازطرفی با بدست آوردن ثروت های غیرقابل محاسبه توانسته اند اروپا وآمریکا را زیرسلطه درآورند.

2- دنیای سرمایه داری ودراوج آن امپریالیسم یک پدیده صهیونیستی است. 3- امروز تمام دنیای سرمایه داری با همه منابع اقتصادی، مادی و
شبکه های بانکی دراختیار آنها است. 4-تبعیض نژادی با ریشه عمیق درآئین یهود ازابتکارات استعمارگران یهودی است. 5-سه انقلاب (منحوس)ی: انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب صنعتی انگلستان (رنسانس)، انقلاب استقلال آمریکا کاملا زیرنظر فراماسونری طرح ریزی و اجرا گردیده و هرسه درجهت منافع یهود و تثبیت حاکمیت آن براین کشورها بوده است. 6- جنگ جهانی اول ودوم برنامه کاملاً صهیونیستی است که توسط صهیونیست ها طرح ریزی و اجرا گردیده جهت نابودی نیروهای غیریهودی 7- تفکرجهان داری یهود ازطریق کمونیسم وسازمان ملل که آن دراختیار صهیونیست ها است. 8- نفی خدا، دین، اعتقادات مذهبی 9- ایجاد تفکرمارکسیسم ( که بیشتر به خاطر مطامع یهود بود دربین کشورهای شرق وحرکت درجهت سلطه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی برجهان 10- جنایت ها و مسائل دیگر درجهان. (مأخذ: جهان زیرسلطه صهیونیسم ، ناشرسپاه پاسداران).

 

ازمعضلات صهیونیسم درحال وآینده :

انزوا طلبی صهیونیسم ، یهود به عنوان ابزارهای سودمند استثمار گری درون ساختمان تمدن غرب، سلاح های نظامی نهفته، تأمین هزینه ها واقتصاد اسرائیل، مناطق تحت سلطه اقتصادی و.. شهرک نشینان صهیونیست وتبدیل شدن آنها به بردگان شهرک نشین و.. (مأخذ: صهیونیسم، عبدالوهاب المسیری، ناشر: وزارت خارجه).

 

جایگزینی دیگر:

حضرت امام خمینی( قدس سره ): باید متحدشویم اسرائیل را ازسرریشه برکنیم وحق مردم فلسطین را به خودشان بسپاریم.

مقام معظم رهبری: این انتفاضه روش مردمی است که ازتمام روش ها ناامید شده اند. فلسطین زنده است صهیونیست ها روی آسایش نخواهند دید.

 

 

 

سازمان ها وگروه های مختلف اسلامی فلسطین درمبارزه با اسرائیل:

اخوان المسلمین، حزب الله، حزب التحریرالاسلامی، التکفیه والهجره... حرکت اصلاح اسلامی وابسته به گروه های دینی دراردن وعراق، التبلیغ والهجره که با مسلمانان هند وپاکستان ارتباط دارند و گروه های فعال دیگر ازآن جمله اند. (مأخذ علل وریشه های تاریخچه انتفاضه فلسطین).

انتفاضه اسلامی فلسطین:  به دنبال وقوع انقلاب اسلامی ایران موجی ازبیداری کشورهای مسلمان وبه ویژه جهان غرب را فراگرفت. موج بیداری اسلامی درفلسطین نیز ازسالهای نیمه دهه 1980 محسوس شد مردم به ویژه قشرجوان فلسطین سرخردگی شان ازجنبش های ناسیونالیستی  عرب وچپ گرایان و عدم اطمینان آنان به رژیم های عرب در حمایت قاطع باعث انتفاضه اسلامی فلسطین گردید.

 

زمان قیام های مردم مسلمان فلسطین برعلیه دولت صهیونیستی:

قیام مردم مسلمان فلسطین  از 1922 تا 1929 میلادی (انتفاضه اسلامی بزرگ ) 1987 میلادی ، انتفاضه اسلامی دوم (انتفاضه مسجد الاقصی) 2000 میلادی تا بحال.

 

روزقدس روز اسلام است . امام خمینی ( قدس سره ).

 

آرماگدونیسم  یا صهیونیسم مسیحی چیست؟

صهیونیسم مسیحی واژه ای است که پس ازروی کارآمدن محافظه کاران جدید درآمریکا باردیگر وارد ادبیات دیپلماسی جهان شد وبه معنای حمایت مسیحیان ازصهیونیسم ومسیحیان تازه حیات یافته آمده است وبه تعبیری، صهیونیسم مسیحی جنبش ملی ای است که هدف آن پشتیبانی ازملت یهود برای بازگشت آنان به فلسطین وحاکمیتشان براین سرزمین است. آرماگدون که نام جنبشی یهودی است واژه ای عبری بوده وبه معنای تپه شریفان می باشد که این تپه بزرگ درشمال فلسطین واقع شده است . طرفداران این جنبش ایمان دارند که وظیفه مهم آنها فراهم کردن مقدمات ظهورحضرت مسیح است. لذا برای نیل به این مقصود، تضعیف نظام اعراب ومسلمان ها وحمایت مالی، سیاسی، نظامی وتقویت فن آوری اسرائیل را ازجمله وظایف خود می دانند. طبق ایده آرماگدون استراتژی اسرائیل وآمریکا درخاورمیانه درراستای تضعیف ونابودی قدرت مسلمانان است ودوکانون مهم قدرت دراین میانی فلسطین و ایران می باشند. روبرتسون یکی ازرهبران افراطی یهودی که به بوش کمک کرد تا به هرم قدرت صعود کند دریک برنامه تلویزیونی اسلام را دین منحوسین اعلام کرد ومدعی شد: « اسلام انحرافش ازمسیحیت ویهود بیشتر است وعجیب است که برخی ازآمریکایی ها این دین را انتخاب کرده اند. این یک دیوانگی است». دامنه هجوم به اسلام به
وزارتخانه های آمریکا نیز سرایت کرده است. مثلا جان اشکرافت وزیر دادگستری آمریکا اولین مقام رسمی بود که آشکارا علیه قرآن سخن گفت و دین اسلام را آئین مرگ توصیف کرد. رسانه های آمریکایی وصهیونیستی نیز اسلام را منبع شر، که تروریست ازآن متولد می شود معرفی می کنند.

لیندون لاروش سیاستمدارپیشین آمریکا درمجله هفتگی اش تصریح
می کند:«جنگ مذهبی درخاورمیانه هرگز واقع نخواهد شد، تازمانی که درپشت آن ائتلاف سازمان های راستگرای یهودی مومن به شعاراسرائیل بزرگ حضور نداشته باشد. البته باید در این سازمان ها، نمایندگانی ازسوی افراد صاحب نفوذ همچون رئیس یهودیان جهان وراستگرایان تندرو مسیحی آمریکا شرکت داشته باشند زیرا آنان معتقدند که پس ازجنگ با مسلمانان جنگ آرماگدون یا هرمجدون (قرن 21)، قرن خوبی خواهد بود».

مهم ترین مشخصه های جنبش ملی طرفدار آرماگدون عبارتند از:

1-تقسیم جهان به خیروشر(سیاه وسفید) نمونه راهبرد بوش مبتنی براین که «هرکه با ما نیست علیه ماست.».

2- لزوم ایجاد کشوری یهودی درفلسطین، به منظورزمینه سازی برای ظهور مجدد حضرت مسیح.

3- اعتبار یهودیت به عنوان اصل مسیحیت، مسیحیان جهان به تورات عقیده دارند وآن را عهد عتیق نامیده وانجیل را عهدجدید می نامند وبه عقیده آنها درواقع مسیحیت شکل تکامل یافته یهودیت می باشد. اما این گروه معتقد است یهودیت اصل مسیحیت است وتفاوتی میان یهودیت و مسیحیت وجود ندارد ومسیحیت ناسخ یهودیت نیست. این دیدگاه درتعارض شدید با دیدگاه سنتی فرق مختلف مسیحی است که یهودیان را قاتلان مسیح معرفی می کنند.

4-ضدیت شدید با دین اسلام، بنیاد گرایان آمریکا، درکنار دوستی با یهودیان احساسات بسیار کینه توزانه ای نسبت به اسلام ومسلمانان دارند ومعتقدند برای ظهورمجدد مسیح، باید با مسلمانان جنگید به نظرآنها درآینده این جنگ درمنطقه ای به نام هرمجدون روی خواهد داد.

5- ادغام دین وسیاست درآمریکا. با وجود این که دولت آمریکا یک دولت لائیک است بنیادگرایان بدنبال پیاده کردن احکام مذهبی درسیاست داخلی وخارجی هستند.

6- شخصیت های مهم این گروه . شخصیت های مطرح و معروف
بنیاد گرایی مسیحی درصحنه سیاسی آمریکا عبارتنداز: افرادی همچون کشیش پت رابرتسون، کشیش جری فالویل، والتررینگر، جان اشکرافت، وزیردادگستری.

 

                                                                                        رضا قارزی – آبان 1384

 

{site_page_oprt}

این پرونده را به اشتراک بگزارید :

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربر :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :

آمار بازدید

تاریخ : 1398/11/29

امروز : 21

دیروز : 120

بیشترین بازدید : 3118

بازدید کل : 837652

Ipشما : 3.234.245.121

ایران اسلامی